รับสมัครวันที่ 16-27 มีนาคม 2558 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 043-221770 222741 ต่อ 105 หรือ 148
เอกสาร :
01. ประกาศ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
02. ปฏิทินการรับสมัคร
03.ใบสมัคร
04.เอกสารประกอบการรับสมัคร
05.สถานที่รับสมัครและสถานศึกษา
06.ใบรับรองหน่วยกิต