ชื่อ/นามสกุล :
ชื่อโครงการ :
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สถานที่ทำงาน/หน่วยงานที่สังกัด วิธีชำระเงิน การชำระเงิน
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณปริวัตรเวอร์ชั่น ๗ (อบรม: 24 มี.ค. 2553-26 มี.ค. 2553)
1 วาที สีกมลวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
2 วิมลมาศ แก้วสีขาววิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
3 อานุภาพ แสนใจวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีจ่ายเป็นเงินสดยังไม่ชำระเงิน
4 สุชาดา อัคคประสาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีจ่ายเป็นเงินสดชำระเงินแล้ว
5 เพียงเพ็ญ ชื่นมณีวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
6 รุ่งอรุณ กระทุทกาญจน์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีจ่ายเป็นเงินสดยังไม่ชำระเงิน
7 นเรศ ไชยรัตน์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
8 ไพรวรรณ พุ่มเงินวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
9 ศรีวรรณ สุพรรณสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
10 ยมลพร เขียวจำปาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
11 กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
12 พัชรีภรณ์ อ๊อดเอกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
13 วรายุทธ เจียตระกูลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
14 นิภาดา แสงแก้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฏร์ธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
15 อิสริช พงษ์ธนูวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุราษฏร์ธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
16 ศราวุธ เรืองสวัสดิ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
17 ศุภกิจ เฉลิมกิตติชัยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
18 ไพรัตน์ กลิ่นระรื่นวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
19 สมรรถชัย สายวงศ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
20 ภัฐธีรา วิริยสิทธาวัฒน์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
21 นุรักษ์ กลีบแก้ววิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์จ่ายเป็นเงินสดชำระเงินแล้ว
22 กิตติยา อาษากิจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์จ่ายเป็นเงินสดชำระเงินแล้ว
23 กัญจนพร เสตพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
24 กนกพร นิลเป็งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่จ่ายเป็นเงินสดชำระเงินแล้ว
25 ทิพาวรรณ จัยทัพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
26 อรวรรณ บูรเครือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
27 พัชรี เกตุเทศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
28 ศิริวราภรณ์ บุญศรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
29 สุชีรา ปัญญาใสวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
30 รัฐภรณ์ เตจ๊ะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
31 ศิริอุมา หงษ์ทองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
32 ธวัชชัย หนูชูวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
33 สุนิสา สวนอินทร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิราชชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
34 รัสนา บางสาลีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
35 สันชัย ศิริสุวรรณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
36 เบ็ญจวรรณ ประภากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชิราชชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
37 วิไลรัตน์ สุริยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
38 รำไพ ตรีกุลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
39 วิฑูร มีสมคิดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
40 ภารณี เทพส่องแสงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ตรังชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
41 เจนจิรา ขุนทองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
42 ภาณุพงศ์ จันทาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
43 อนิรุทธิ์ รอดเที่ยงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
44 วิมลณัฐ ปากเมืองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
45 อุมาพร พลชาลีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
46 นงรัช มากมีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
47 นัฐภรณ์ เพ็งเสงียมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
48 วรเชษฐ สุระเดชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่จ่ายเป็นเงินสดยังไม่ชำระเงิน
49 ยุพาพรรณ วิชชโอฬารกุลวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
50 สมศรี บัวเอี่ยมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
51 พชรพงศ์ ประภาวัตวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
52 ชุณหวัชร์ เกิดพุ่มวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
53 ประภาพร อัฐระวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีจ่ายเป็นเงินสดยังไม่ชำระเงิน
54 เพ็ญศิริ มงคลโสฬศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
55 ชัยณรงค์ อาจอาสาชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
56 เตือนใจ นุ้ยเมืองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
57 ปรียานุช ปิ่นประดิษฐ์วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษกจ่ายเป็นเงินสดยังไม่ชำระเงิน
58 ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชราวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกจ่ายเป็นเงินสดยังไม่ชำระเงิน
59 สมพร โอดพิมพ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นจ่ายเป็นเงินสดชำระเงินแล้ว
60 อุมาภรณ์ สำนักบ้านโคกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นจ่ายเป็นเงินสดชำระเงินแล้ว
61 เอกพจน์ ผดุงศักดิ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
62 นิออน วงษ์ทองวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุธบาทชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
63 อรรถสิทธิ์ สิทธิปรุวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมาชำระผ่านธนาคารชำระเงินแล้ว
64 ณรงค์ นาคะสิงห์วพบ.อุตรดิตถ์ชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
65 เจษฎารัฐ ประกอบกิจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
66 ธารนันท์ เตือนไธสงวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นชำระผ่านธนาคารยังไม่ชำระเงิน
  รวม 66 รายการ